English version

Tax Concept świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, zapewniając przyjazne i elastyczne warunki i formy współpracy.

Oferujemy w szczególności następujące usługi doradztwa podatkowego:

  Doradztwo w zakresie podatku VAT, (więcej..)
  Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), (więcej..)
  Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS), (więcej..)
  Obsługa rozliczeń PIT oraz ZUS zagranicznych pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce, jak również Polaków pracujących za granicą,
  Doradztwo dotyczące inwestycji i prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych,
  Doradztwo dotyczące opodatkowania transakcji i przedsięwzięć międzynarodowych,
  Pomoc i reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz sądami administracyjnymi (wnioski, odwołania, zastrzeżenia, skargi, itp.),
  Prowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów podatkowych,
  Przeglądy podatkowe obejmujące zarówno ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych wraz z identyfikacją ryzyk, jak również analizę procedur i procesów mających wpływ na sytuację podatkową Klienta,
  Pomoc w uzyskiwaniu urzędowych interpretacji podatkowych,
  Doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych,
  Rejestracja zagranicznych podmiotów dla celów podatku VAT w Polsce wraz z obsługą administracyjną związaną z rozliczeniami z tytułu VAT (rejestry, deklaracje itd.),
  Doradztwo w zakresie pozostałych podatków (np. podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, akcyzy) i cła.

Powyżej wskazane usługi mogą być świadczone zgodnie z życzeniem Klientów w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Obok doradztwa ad hoc w zakresie wymienionych podatków, czyli odpowiedzi na doraźne problemy, zapytania podatkowe zgłaszane przez Klientów czy doradztwa opartego na stałej współpracy, Tax Concept świadczy także kompleksowe i specjalistyczne usługi doradcze o charakterze projektowym (produkty podatkowe), dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów.


  VAT

Tax Concept świadczy profesjonalne usługi doradcze w zakresie podatku VAT, w szczególności w następującym zakresie:

  Bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT,
  Planowanie podatkowe w zakresie VAT w działalności inwestycyjnej i bieżącej,
  Doradztwo w zakresie europejskiego podatku VAT,
  Doradztwo przy planowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie optymalizacji transakcji w tym w ramach struktur międzynarodowych,
  Pomoc w zakresie odzyskiwania podatku VAT zapłaconego przez podmioty zagraniczne w Polsce,
  Rejestracja podmiotów zagranicznych dla celów podatku VAT oraz obsługa administracyjna związana z rozliczeniami z tytułu VAT (rejestry, deklaracje itd.) w Polsce,
  Przeglądy w zakresie podatku VAT pod kątem identyfikacji ryzyk podatkowych oraz możliwości optymalizacji,
  Prowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów podatkowych.


  CIT

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) usługi Tax Concept obejmują w szczególności:

  Bieżące doradztwo w zakresie podatku CIT,
  Planowanie podatkowe w zakresie CIT dotyczące działalności inwestycyjnej i bieżącej,
  Doradztwo w zakresie międzynarodowych zagadnień podatkowych,
  Doradztwo w zakresie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych,
  Pomoc w opracowaniu strategii podatkowej dla inwestycji zagranicznych,
  Doradztwo w zakresie przekształceń, połączeń i podziałów podmiotów gospodarczych,
  Przeprowadzanie przeglądów podatkowych pod kątem identyfikacji ryzyk podatkowych oraz możliwości optymalizacji,
  Pomoc w uzyskiwaniu interpretacji podatkowych,
  Doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych,
  Prowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów podatkowych.


  PIT & ZUS

Tax Concept oferuje profesjonalne usługi doradcze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS), w szczególności w następującym zakresie:

  Doradztwo związane z wyborem najbardziej efektywnych struktur zatrudniania i wynagradzania personelu, w szczególności kadry menedżerskiej oraz nierezydentów,
  Planowanie podatkowe dla osób zagranicznych wykonujących pracę w Polsce,
  Prowadzenie miesięcznych i rocznych rozliczeń PIT oraz ZUS dla osób zagranicznych wykonujących pracę / usługi w Polsce oraz Polaków pracujących za granicą,
  Doradztwo związane z procesem oddelegowania polskich pracowników za granicę,
  Doradztwo w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z uwzględnieniem regulacji unijnych,
  Doradztwo w zakresie konsekwencji PIT i ZUS dotyczące uzyskiwanych przychodów oraz świadczeń związanych z wykonywaną pracą, usługami, transakcjami, itp.,
  Przeglądy z zakresu wywiązywania się firm z obowiązków płatnika PIT oraz ZUS,
  Pomoc pracodawcom w trakcie kontroli organów podatkowych i skarbowych oraz ZUS,
  Prowadzenie obsługi płacowo-kadrowej dla kadry kierowniczej i całego personelu firm.

o firmie : usługi : o nas : kontakt
Copyright (C) 2006 TAX CONCEPT Doradztwo Podatkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.